PerformCzech LINKS - Podpora pro organizátory odborných konferencí, seminářů a workshopů v oblasti scénických umění v ČR s mezinárodním přesahem

Cílem výzvy PerformCzech LINKS, vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy – Status umělce – Výzva č. 1, Mobilita I pro oblast scénických umění, je podpořit organizátory odborných konferencí, seminářů, workshopů a podobných akcí v oblasti scénických umění v roce 2022. 

Zásady pro poskytnutí podpory v rámci výzvy PerformCzech LINKS

Cíl výzvy: Cílem výzvy PerformCzech LINKS, vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy – Status umělce – Výzva č. 1, Mobilita I pro oblast scénických umění, je podpořit organizátory odborných konferencí, seminářů, workshopů a podobných akcí v oblasti scénických umění, které splňují všechna následující kritéria:

a. místo konání v ČR

b. mezinárodní přesah akce

c. zaměření na podporu rozvoje dovedností a zasíťování.

Českým scénickým uměním se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a interdisciplinárních či přesahových projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Uznatelní žadatelé: právnické osoby nebo fyzické osoby s IČO; pořadatelé festivalů, profilových přehlídek, konferencí, sympozií, seminářů a podobných akcí v oblasti scénických umění, které se konají v ČR.

Uznatelné náklady a termín realizace:

  • náklady související s pořádáním akce do 100 % celkových uznatelných nákladů (dle rozpisu rozpočtu v žádosti)
  • 1. 1. - 10. 12. 2022
  • Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy na spolupořadatelství akce a bude vyplacena po realizaci akce na základě fakturace a dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek.
  • Podle podmínek poskytnuté podpory je DPH neuznatelným nákladem. S ohledem na poskytnuté podpory poskytne příjemce podpory Institutu umění – Divadelnímu ústavu (dále jen IDU) příspěvek ve výši fakturované DPH. IDU je oprávněn započíst příspěvek na DPH na vzájemné závazky a pohledávky. IDU je oprávněn započíst vzájemné závazky a pohledávky i bez souhlasu příjemce.

Výběr projektů k podpoře a podmínky jejího čerpání:

Výběr projektů určených k podpoře provádí Komise pro hodnocení žádostí podaných do výzev Institutu umění – Divadelního ústavu vyhlášených v rámci Národního plánu obnovy – Status umělce – Výzva č. 1, Mobilita I pro oblast scénických umění. Žádosti budou posuzovány z následujících hledisek:

a. obsahová kvalita a soulad s cíli výzvy,

b. přiměřenost rozpočtu,

c. formální zpracování.

S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy, způsob proplacení podpory a další povinnosti. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Veškeré závazky z příkazních smluv musí být vzájemně splněny a zúčtovány do 19.12.2022.

Podpořený subjekt bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech k akci uvádět povinná loga Národního plánu obnovy, Next Generation EU, Ministerstva kultury ČR, IDU a PerformCzech a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation.

Povinnou součástí žádosti (kolonka „počet účastníků“ v sekci „rozpočet)) je uvedení předpokládaného počtu fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru v ČR podpořených nebo účastnících se akce. Povinnou součástí závěrečné zprávy je seznam fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru v ČR podpořených nebo účastnících se akce včetně těchto údajů: jméno, příjmení, datum narození (popř. IČO), trvalé bydliště, e-mail, gender, obor a kategorie působení („OSVČ“, „zaměstnanec“ nebo „osoba činná v oboru“). Minimální počet fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru v ČR podpořených nebo účastnících se akce je 5 osob na akci.

Celková finanční alokace na výzvu: 1 530 600,- Kč

Online formulář najdete ZDE 

Termín pro podání žádostí: 19.10.2022 (23:59).

Kontaktní osoba: Veronika Nádeníčková, veronika.nadenickova@idu.cz


Zásady pro poskytnutí podpory

Výsledky 

Vzor přehledu profesionálů v kulturním a kreativním sektoru v ČR