PerformCzech - Výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro MNO: Krátkodobá mobilita – Go and See 2023

Výzva pro vybrané mezinárodní nevládní organizace, jejichž činnost zajišťuje IDU dle své Zřizovací listiny

Cíl výzvy: Cílem výzvy je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst formou mobility a zasíťování v zahraničí v rámci činnosti českých středisek následujících mezinárodních nevládních organizací: ITI, SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ a OISTAT. Žádost lze podat výhradně na akce pořádané v rámci činnosti ústředí nebo národních středisek těchto organizací: ITI, SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ a OISTAT (např. kongresy, konference, zasedání komisí a výborů). Výzva je vyhlášena v rámci projektu „Programy IDU na podporu mobility a obchodních misí do zahraničí profesionálů z oblasti KKS“.

Uznatelní žadatelé:

Fyzické osoby – členové českých středisek následujících mezinárodních nevládních organizací: SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ nebo OISTAT.

Podmínky pro udělení podpory

  • Cesta musí mít nekomerční charakter.
  • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
  • V souladu s principy udržitelné mobility se žadateli doporučuje pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky se doporučuje použít pouze v případě politické nestability, nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu či cenové nevýhodnosti.
  • Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).
  • Výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci podléhá rozpočtovým možnostem. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění.
  • Zahraniční cesta musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. do 11.12. 2023.
  • Žadatel musí být starší 18 let v den podání žádosti a musí mít daňový domicil v ČR.

Kritéria hodnocení a výběru:

Žádosti budou posuzovány z následujících hledisek:

  • obsahová kvalita a soulad s cíli výzvy,
  • přiměřenost rozpočtu,
  • formální zpracování.

Udělení podpory a uznatelné paušální náklady: Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy a bude vyplacena po realizaci akce na základě dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek. Částka podpory bude vyplacena bez DPH (příp. DPH odvede žadatel).

Podpořený žadatel bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech ke studijnímu pobytu uvádět povinná loga Národního plánu obnovy, Next Generation EU, Ministerstva kultury ČR, IDU a PeformCzech a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Žádosti jsou přijímány na tomto odkaze: https://mis.idu.cz.

Seznam povinných příloh (max. počet příloh: 5):

a) doporučující stanovisko příslušného českého střediska: předsedy organizace nebo člen výboru, pokud je žadatelem předseda českého střediska (podepsaný scan nebo e-mail adresovaný na níže uvedený kontakt);

b) motivační dopis;

c) specifikace akce

Online formulář najdete ZDE

Podrobné zásady a potřebné informace k úspěšnému vyplnění přihlášky naleznete v tomto dokumentu.

Termín pro podání žádostí: 17.2. 2023 (23:59).

Kontaktní osoba: pavel.storek@idu.cz